Etosha
Etosha Löwe
White Rhino
Im Süden Namibias
Cheetah