Im Süden Namibias
Cheetah
White Rhino
Etosha Löwe
Etosha Elefanten